بابک قهرمانی

عضو هیئت مدیره شرکتهای ژی، دانش بنیان پارساتک، مبتکران هوشمند سورنا، آرتا، تتیس، …
ارائه خدمات مشاوره در خصوص اینترنت اشیا و پلتفرمهای ابری
ارائه خدمات مشاوره در خصوص IPTV، VoD و OTT
ارائه خدمات نوآوری در کسب و کار شامل پلتفرم پارتیا و پلتفرم توسعه صنایع فرهنگی ایران

اشتراک اجتماعی