همایون شجریان

همایون شجریان

شاید اگر هر کس دیگری در جایگاه همایون شجریان بود، تصمیم میگرفت بی هیچ نگاهی به چپ و راست، راه پدر پرآوازهاش را ادامه دهد و به دور از انتقادات، آثاری را تولید کند که هیچ هجمه ای متوجه او نشود. همایون اما راه دیگری برگزید؛ بی شک چون پدرش جور دیگری تربیتش کرده بود و قرار نبود صرفاً دنباله روی او باشد. او مسیرش را در شروع محتاطانه و استوار آغاز کرد و از دهه 90 ،سراغ راههای نرفته رفت و کارهای عجیبی را تجربه کرد تا در 45 سالگی طالیه دار نسل آوازخوانان جوان ایرانی باشد.

اشتراک اجتماعی