نمایش بیگانه در خانه

نمایش بیگانه در خانه

سید محمد مساوات

استفاده از امکانات سیتنمایی و بازی با تعریف زمان سینمایی و زمان در تئاتر
سال 1398

اشتراک اجتماعی