نمایش آمدیم نبودید رفتیم

نمایش آمدیم، نبودید، رفتیم

رضا حداد

استفاده از فناوری نمایش سه بعدی روی صحنه
سال 1392

اشتراک اجتماعی