سه تار الکتریک

در دهه های گذشته، لزوم تغییر در سازهای موسیقی ایرانی بارها از سوی اساتید گوشزد شده است. تجربیات زیادی هم در این زمینه صورت گرفته؛ از جمله "سالنه" و "شورانگیز" (حسین علیزاده)، "شاهکمان" (کیهان کلهر)، "ساغر"، "شهنواز"، "صراحی"، "ارغنون"، "تندر" و...) محمدرضا شجریان) و... اما در این میان "سهتار الکتریک" (سروش قهرمانلو) دو ویژگی نسبت به دیگران دارد: 1 -به دست نوازنده های دیگر رسیده و در حال استفاده عمومی است. 2 -باعث گسترش این ساز خارج از مرزهای ایران شده است.

اشتراک اجتماعی