روان کوک سنتور

از روزگار قدیم، همواره ماجرای کوک کردن سنتور، یکی از معضلات نوازندگان ایرانی بوده است؛ تا جایی که استاد محمدرضا شجریان همیشه از این ساز با عنوان "ساز بی پدرومادر" یاد میکرد و اشاره به دشواری کوک این ساز داشت. کوک کردن دقیق سنتور توسط حرفهایها معموالً بین دو تا سه ساعت زمان میبرد! اما یک جوان شیرازی به نام "داوود غالمی شیرازی" با استفاده از تجربیات قدیمیهای سازسازی، "روانکوک" را ابداع کرد که با ایراداتی در سال 1386 ثبت اختراع شد و حاال با گذشت سالها و رفع آن اشکاالت، این روزها توسط بسیاری از اساتید از جمله اردوان کامکار، پشنگ کامکار، پدرام درخشانی، میالد کیایی، سیامک آقایی و... استفاده میشود و قدم بسیار بزرگی در رفع ایراد اصلی این ساز اصیل ایرانی برداشته شده است.

اشتراک اجتماعی