رامین جوادی

اگرچه رامین جوادی تاکنون ایران نبوده، اما یک ایرانی است که در سطح اول سینمای جهان موسیقی فیلم میسازد و توانسته عالوه بر بالا بردن نام ایران در دنیا، توجه عموم مردم را به مقوله موسیقی فیلم جلب کند. در دهه گذشته نام رامین جوادی با ساخت موسیقی فیلمها و زبان سر... و" Iron Man" ،"West World" ،"Game Of Thrones" نظیر سریالهایی ها افتاده و او را بی شک باید یکی از موسیقی دانان پیشروی ایرانی در جهان دانست.

اشتراک اجتماعی