خانه موزه بتهوون

از زمانی که صفحه فروشی بتهوون در سال 1332 آغاز به کار کرد، تا امروز که چند سالی است با نام "خانه موزه بتهوون"فعالیت میکند، فراز و نشیبهای فراوانی را از سر گذرانده است. دوران درخشان تولید موسیقی، صفحه های پررونق، آتشسوزی انبار و سوختن بیش از صدهزار صفحه، تعطیلی های چندباره به دستور اداره اماکن و...، ورشکستگی مالی، جابهجاییهای گه گدار و در نهایت، رونق دوچندان تحت عنوان خانهموزهی بتهوون. این مرکز یکی از قدیمیترین مراکز موسیقی در ایران است و پس از عبور از مشکالت، حاال یکی از طالییترین روزهای خود را تجربه میکند. در شرایطی که این روزها فروش آثار فیزیکی موسیقی به حداقل رسیده و بسیاری از مراکز موسیقی رو به تعطیلی رفته اند، مرکز موسیقی بتهوون از فروشگاهی با چند کارمند به یک خانهموزه با بیش از 40 کارمند تبدیل شده و کارآفرینی نمونه در حوزه موسیقی است.

اشتراک اجتماعی