جامعه هنرمندان موسیقی ایران

شاید خنده دار به نظر برسد، اما زنده ماندن جامعه موسیقی ایران در این روزها و این شرایط، خود به معجزه میماند! محدودیتهایی که یکی پس از دیگری از راه میرسند؛ یک روز قانون میگذارند که همینطور بی دلیل، ده درصد درآمد ناخالص کنسرتها باید به دولت اختصاص یابد! روز دیگر مجوز چند سبک را به طور کامل لغو میکنند! روز دیگر جلوی اجرای گروههای موسیقی که به کافهها پناه بردهاند را میگیرند و... حاال به همه اینها اضافه کنید که کرونا هم یک سال تمام است که درآمد غالب هنرمندان را نابود کرده. اینها با معجزه زندهاند!
http://iranhmusic.ir/crm//login.php

اشتراک اجتماعی