تهران رویال هال (هتل اسپیناس پالاس)

در سالهای اخیر، رویش سالنهای متعدد تئاتر، رونق غریبی به هنر نمایش لااقل در تهران داد. در شرایطی که اغلب سالنهای کنسرت، دولتی یا نیمه دولتی هستند، پیدایش یک سالن خصوصی –آن هم با کیفیت و وسعت و امکانات مثال زدنی سالن آمفی تئاتر هتل اسپیناس پاالس تهران- اتفاق مهمی در برگزاری کمی و کیفی کنسرتها در شهر تهران بوده است.

اشتراک اجتماعی