بیپ تونز

فروش دیجیتال موسیقی در جهان شاید نزدیک به سه دهه قدمت داشته باشد؛ اما در ایران در همین سالهای اخیر بوده که این فرهنگ رفته رفته در حال جا افتادن است. سردمدار این حرکت در ایران، وبسایت "بیپتونز" است که بزرگترین آرشیو موسیقی داخلی را نیز در اختیار دارد.
https://beeptunes.com/

اشتراک اجتماعی