ایران کنسرت

فروش بلیت کنسرت تا پایان دهه هشتاد، به صورت فیزیکی و با معضالت فراوان همراه بود. وب سایت "ایران کنسرت" یکی از اولین مراکز فروش دیجیتال بلیت کنسرتها و رویدادهای موسیقی بود که در گسترش فرهنگ خرید بلیت دیجیتال، نقش عمده ای داشت. بسیاری از وب سایتهای دیگر در این سالها خواسته اند با ایران کنسرت رقابت کنند و بازار را از آن بگیرند؛ اما همچنان این مجموعه، لیدر بازار فروش بلیت کنسرت در ایران است.
https://www.iranconcert.com

اشتراک اجتماعی