سینما

سینما به عنوان هنری که مبتنی بر فناوری پا به عرصه وجود گذاشته است، طی یک قرن اخیر سهم بسزایی در ارتقای سطح فناوری در حوزه فرهنگ و هنر داشته است. شاید بتوان اینگونه گفت که پیشرفت فناوری در حیطه سینما در نهایت به پیشرفت فناوری در کل حوزه فرهنک و هنر خواهد انجامید. لذا این مجموعه با دقت و جدیت ویژه‌ای به پایش فناوریهای موثر در خصوص سینما در حوزه فرهنگ پرداخته و خواهد پرداخت.

اسامی کاندیداهای بخش سینما