رسانه و تبلیغات

استفاده از فناوریهای فرهنگی در حوزه رسانه در سالهای اخیر از بخش هنر پیشی گرفته و در این بخش با حفظ رویکردهای فرهنگی در صنعت رسانه، جوایز به برگزیدگان اهدا خواهد شد.