ادبیات

ادبیات با توجه به ساختار سهل و ممتنع و همچنین مبتنی بر کلماتی که دارد، بیش از هر هنری در برابر حضور فناوری به صورت مستقیم در کنار خود مقاومت کرده است. لذا در این بخش به کلیه حوزه های مرتبط با ادبیات مانند نشر، چاپ، مجلات، روزنامه ، اپلیکیشنهای کتابخوانی و … نیز پرداخته شده است.